Kallelse till årsstämma i Pure Positioning AB (publ)

Pressmeddelande
1 juni 2021

 

Aktieägarna i Pure Positioning AB (publ) org.nr 559082-2689, ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021.

 

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

 

Anmälan
För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid årsstämman ska aktieägare:


i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tosdagen den 24 juni 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och


ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021.

 

Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tordagen den 24 juni 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.purepositioning.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan til årsstämman.


Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Pure Positioning AB (publ), Attn. Bruno Soutinho, Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm (vännligen märk kuvertet “Pure Positioning AGM 2021”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@purepositioning.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förehandsröstingen i dess helthet ogiltig.

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.purepositioning.se.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare vid stämman.
4. Val en eller flera justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner.
13. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut


Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås godkänd av årsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.

 

Punkt 3: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att Bruno Soutinho eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

 

Punkt 4: Val en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår att Jan Tomas Hellström eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

 

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fire styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

 

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till respektive ledamot och 225 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 585 000 kronor. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


Det föreslås också att styrelseledamöterna, med förbehåll för att de är skatte- och kostnadsneutrala, har rätt att fakturera Bolaget med avseende på deras ersättning. Om styrelsens ordförande eller de andra styrelseledamöterna fakturerar Bolaget genom ett företag eller annan enhet föreslås ersättningen att höjas med ett belopp som är lika med momsen, dvs 225 000 kr inklusive moms respektive 180 000 kr inklusive moms.

 

Det föreslås att Bruno Soutinho, Frode Laberg Aschim, Christian Börner och Lars-Erik Ydstie omväljs till styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Bruno Soutinho omväljs till styrelsens ordförande. Alla val er giltiga intill slutet av årsstämman 2022

 

Det föreslås att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omväljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2022.

 

Ytterligare information om styrelseledamöterna, som föreslås till omval, finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.purepositioning.se och i årsredovisningen för 2020.

 

Punkt 12: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

 

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

 

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 134 133 446. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast tre veckor före årsstämman i Bolagets lokaler i Eriksbergsgatan 10 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.purepositioning.se. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagstämman, begära upplysningar från styrelsen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

 

* * * * *
Stockholm i juni 2021
Pure Positioning AB
Styrelsen