Kallelse till fortsatt årsstämma i Pure Positioning AB

Aktieägarna i Pure Positioning AB, org.nr 559082-2689, ("Bolaget") kallas härmed till fortsatt årsstämma fredagen den 29 januari 2021 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Information med anledning av coronaviruset
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att den fortsatta årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid den fortsatta årsstämman:


• Möjligheten att förhandsrösta.
• Inregistrering till den fortsatta årsstämman börjar klockan 13.45.
• Externa gäster bjuds inte in.
• Ingen förtäring kommer att serveras.
• Anförandena av verkställande direktören kommer att förkortas.


Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om den fortsatta årsstämman på Bolagets hemsida, www.purepositioning.se.

 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i den fortsatta årsstämman ska:


i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den torsdagen den 21 januari 2021,


ii. dels senast måndagen den 25 januari 2021 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Pure Positioning fortsatt årsstämma") eller per e-post till: carl.isaksson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 21 januari 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 25 januari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 25 januari 2021.
Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på den fortsatta årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.purepositioning se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
www.purepositioning.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 januari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan". ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till www.purepositioning.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Deltagande per distans
Aktieägarna kan delta vid den fortsatta årsstämman, antingen personligen eller genom ombud eller förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt.

 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om:
       a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
       b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda       balansräkningen, och
       c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut


Punkt 2: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att jur. kand Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till den fortsatta årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.


Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 134 133 446. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före den fortsatta årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Baker & McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.purepositioning.se enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid den fortsatta årsstämman, begära upplysningar från styrelsen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.


* * * * *
Stockholm december 2020
Pure Positioning AB
Styrelsen