Kallelse till extra bolagsstämma i Pure Positioning AB

Aktieägarna i Pure Positioning AB org.nr 559082-2689, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Information med anledning av coronaviruset
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:


• Möjligheten att förhandsrösta.
• Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 09:45
• Externa gäster bjuds inte in.
• Ingen förtäring kommer att serveras.


Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om extra bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.purepositioning.se.

 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämma ska:


i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 26 oktober 2020.


ii. dels senast onsdagen den 28 oktober 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Pure Positioning EGM 2020") eller per e-post till: carl.isaksson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 26 oktober 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 28 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast onsdagen den 28 oktober. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.purepositioning.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget  uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.purepositioning.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 28 oktober 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till purepositioning.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en justeringsperson.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner.
11. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut
Punkt 2: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att jur. kand Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.


Punkt 7-9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.


Det föreslås att arvode till den föreslagna ledamoten ska utgå med 180 000 kronor, i enlighet med de arvoden som beslutades om på årsstämman den 30 juni 2020. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Det föreslås att välja Lars-Erik Ydstie till ny styrelseledamot. Samtliga av styrelsens nuvarande ledamöter kvarstår.

 

Det föreslås vidare att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2021.

 

Punkt 10: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

 

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.


Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

 

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 134 133 446. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Övrigt
Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga senast två veckor före extra bolagsstämman i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.purepositioning.se. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagstämman, begära upplysningar från styrelsen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.


* * * * *
Stockholm i oktober 2020
Pure Positioning AB
Styrelsen